5 4 3 2 1  
:: [134]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق مهاجرین و پناهندگان [458448]

:: [133]  معاونت بین المللی صیانت از جامعه پزشکی وکادر درمانی امت اسلام [395923]

:: [132]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق جامعه ورزشی امت اسلام [436731]

:: [131]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دریاها و کشتی رانی [445722]

:: [130]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق روزنامه نگاران ،اصحاب رسانه و ناشران [352654]

:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2583193]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [21521323]

:: [123]  معاونت بین المللی صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حق [11837466]

:: [122]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [11426628]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [10772826]

:: [120]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق زنان امت اسلامی [9627888]

:: [119]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دختران امت اسلامی [242327940]

:: [114]  معاونت بین المللی صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [14811451]

:: [113]  معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [10049617]

:: [112]  معاونت بین المللی صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [12929695]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [10118520]

:: [109]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [12356288]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [1800012]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [2052599]

:: [100]  معاونت بین المللی آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [2402890]