5 4 3 2 1  
:: [134]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق مهاجرین و پناهندگان [606776]

:: [133]  معاونت بین المللی صیانت از جامعه پزشکی وکادر درمانی امت اسلام [525088]

:: [132]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق جامعه ورزشی امت اسلام [578817]

:: [131]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دریاها و کشتی رانی [593349]

:: [130]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق روزنامه نگاران ،اصحاب رسانه و ناشران [468833]

:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2748022]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [21583064]

:: [123]  معاونت بین المللی صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حق [12193282]

:: [122]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [11730117]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [11108878]

:: [120]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق زنان امت اسلامی [10096594]

:: [119]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دختران امت اسلامی [242876125]

:: [114]  معاونت بین المللی صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [15255920]

:: [113]  معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [10458916]

:: [112]  معاونت بین المللی صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [13417764]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [10358933]

:: [109]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [12896398]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [1927418]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [2229070]

:: [100]  معاونت بین المللی آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [2659563]