5 4 3 2 1  
:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2091632]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [20981151]

:: [123]  اداره کل صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حقوق بشر) [7426639]

:: [122]  معاونت صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [7329890]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [7645184]

:: [120]  اداره کل صیانت از حقوق زنان [5941726]

:: [119]  اداره کل صیانت از حقوق دختران [237067694]

:: [114]  اداره کل صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [12017245]

:: [113]  اداره کل بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [5591688]

:: [112]  معاونت صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [5947616]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [7029478]

:: [109]  معاونت صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [7196404]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [1441615]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [1583531]

:: [100]  معاونت آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [1451512]

:: [96]  معاونت صیانت از حقوق عامه سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [2267124]

:: [93]  بيانيه هاي صادره بين المللي [6464241]

:: [92]  پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوقي مدني وسياسي مصوبه 26 دسامبر 1966 [1830894]

:: [91]  معاونت دیده بانهای سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [3417689]

:: [90]  اداره کل صیانت از حقوق پناهندگان و پناه جویان [1998357]

  
به نظر شما رابطه غدیر با عاشورا چیست